top of page

Personal Meditation Session

image0[3330].jpeg

ATOMIKEΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Όλες οι ατομικές συνεδρίες διαλογισμού γίνονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας zoom μετά από συνεννόηση για τη μέρα και την ώρα της διαδικτυακής συνάντησης.

Η ατομική συνεδρία διαλογισμού έχει διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά και έχει σχεδιαστεί για να σου δώσει τα εργαλεία, τη γνώση αλλά και την εμπειρία μιας τεχνικής OSHΟ Ενεργητικού Διαλογισμού ή μιας τεχνικής εγρήγορσης, που ταιριάζει καλύτερα στις προσωπικές σου ανάγκες. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι ιδιαίτερες συνθήκες όπως ηλικία, φυσική κατάσταση, εγκυμοσύνη, διαθεσιμότητα χρόνου, συνθήκες διαβίωσης και ανάλογα επιλέγεται μια τεχνική διαλογισμού που θα σε υποστηρίξει στην καθημερινότητά σου να έχεις ησυχία, εσωτερική ισορροπία, ζωντάνια και καθαρότητα.

Μέσα από μια ατομική συνεδρία έχεις τη δυνατότητα να μάθεις περισσότερα για την τέχνη του διαλογισμού και να εμβαθύνεις σε μια συγκεκριμένη τεχνική OSHO Ενεργητικού Διαλογισμού. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας δίνονται αναλυτικά oi οδηγίες της τεχνικής και γίνεται πρακτική. Όταν η συνεδρία ολοκληρωθεί δίνονται οδηγίες για το πώς θα συνεχίσεις την πρακτική της τεχνικής διαλογισμού στην καθημερινή σου ζωή.

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

Τιμή: 60 €

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Όταν δεν κάνεις τίποτα απολύτως – σωματικά, πνευματικά, σε κάθε επίπεδο – όταν όλη η δραστηριότητα έχει σταματήσει και απλά είσαι, απλώς υπάρχεις, αυτό είναι διαλογισμός.» Οsho

Παρόλο που υπάρχουν πολλές τεχνικές διαλογισμού, ο διαλογισμός δεν είναι τεχνική. Ο διαλογισμός είναι παρατήρηση. Παρατήρηση σε οτιδήποτε συμβαίνει μέσα σου - στο σώμα, το μυαλό και τα συναισθήματα - και έξω σου - στον κόσμο γύρω σου - χωρίς αντίδραση ή κριτική. Δίνει τη δυνατότητα να πάρεις απόσταση από το σώμα, το μυαλό και τα συναισθήματα και να βιώσεις την εσωτερική σου ύπαρξη. Επιτρέπει να βγεις από το φλύαρο μυαλό και να βρίσκεσαι  σε φυσική κατάσταση ησυχίας, χαλάρωσης και πληρότητας.

Όπως η συστηματική άσκηση είναι σημαντική για τη φυσική υγεία, ο διαλογισμός είναι σημαντικός για την ψυχική, συναισθηματική και πνευματική υγεία. Επιτρέπει να μεταλλάξεις την αγωνία για το άγνωστο σε δημιουργικότητα και να αρχίσεις να χαίρεσαι τη ζωή ολοκληρωτικά στο εδώ και τώρα.


OSHO® ΕΝΕΡΓΗΤIKOI ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟI

«Οι τεχνικές είναι βοηθητικές γιατί είναι επιστημονικές. Γλυτώνεις από περιττή περιπλάνηση, από περιττό ψάξιμο. Εάν δεν ξέρεις καμία τεχνική, θα σου πάρει πολλές ζωές.» Osho

Για να βοηθήσει το σύγχρονο αναζητητή να φτάσει στην εμπειρία του διαλογισμού, της παρατήρησης και της εσωτερικής ακινησίας πολύ πιο εύκολα και γρήγορα, ο Osho, Ινδός μύστης του 20ου αιώνα, δημιούργησε διάφορες ενεργητικές τεχνικές διαλογισμού. Αυτοί οι διαλογισμοί χρησιμοποιηθήκαν από εκατομμύρια ανθρώπους στoν κόσμο, από τις αρχές του 1970, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Βοηθάνε το σύγχρονο αναζητητή να βιώσει την εμπειρία της εσωτερικής ησυχίας και ακινησίας πολύ πιο γρήγορα από ότι μέσω μιας μακριάς πρακτικής παθητικού καθίσματος.

Έχουν διάρκεια μία ώρα ο καθένας και περιλαμβάνουν από 2 μέχρι 5 στάδια. Έχουν συγκεκριμένη μουσική που υποστηρίζει ενεργειακά τα διάφορα στάδια. Κατά την πρακτική τους μπορείς, ανάλογα την τεχνική, να γελάσεις, να κλάψεις, να φωνάξεις, να κινήσεις το σώμα, να χορέψεις και να εκφράσεις οτιδήποτε είναι καταπιεσμένο μέσα σου. Μόλις απελευθερωθεί ό,τι είναι καταπιεσμένο, γίνεται πολύ πιο εύκολο να βιώσεις την εμπειρία της βαθιάς εσωτερικής ακινησίας και σιωπής.

PERSONAL METIDATION SESSIONS

All personal meditation sessions are held online via zoom platform after arrangement about the day and time of the online meeting.

A personal meditation session lasts 1 hour and 30 minutes and is designed to give you the tools, the knowledge and the experience of an OSHO Αctive Meditation technique or an awareness technique, that suits best to your personal needs. All special conditions are taken into consideration such as age, physical condition, pregnancy, time availability, living conditions and accordingly a meditation technique is chosen for you that will best support you in your every day life to have silence, inner balance, aliveness and clarity.

Through a personal meditation session you have the opportunity to learn more about the art of meditation and deepen into a specific OSHO Active Meditation technique. Instructions of the technique are given in detail and you practice it. Once the session is complete you get directions on how you will go on practicing the meditation technique in your every day life.

Duration: 1 hour 30 minutes

Price: 60 €


WHAT IS MEDITATION

“When you are not doing anything at all – bodily, mentally, on any level- when all activity has ceased and you simply are, just being, that’ s what meditation is.” Osho

Although there are many meditation techniques, meditation is not a technique. Meditation is witnessing. Witnessing of whatever happens inside - the body, mind, and emotions - and outside - the world around you - without reaction or judgment. It gives you an opportunity to disidentify from your body, mind, and emotions and experience your inner being. It allows you to step out of the chattering mind and be in a state of silence, relaxation and completion.

Just as regular exercise is essential for your physical health, meditation is essential for your mental, emotional, and spiritual health. It allows you to transform your fear of the unknown and begin enjoying your life fully in the here and now.


OSHO® ACTIVE MEDITATIONS

“Techniques are helpful because they are scientific. You are saved from unnecessary wandering, unnecessary groping. Ιf you don’t know any techniques, you will take many lives.” Osho

Τo help the contemporary seeker reach an experience of meditation, witnessing and inner stillness much easier and faster, Osho, the twentieth century Indian mystic, created several active meditation techniques. These meditations have been used by millions of people around the globe since the early 1970’s with outstanding results. They aid the modern-day seeker to experience inner silence and stillness a lot faster than what can be achieved through a long practice of passive sitting.

They last one hour each and consist of 2 to 5 stages. They come with a specific music that supports energetically the various stages of meditation. While practicing OSHO Active Meditations, according to the technique, you can laugh, cry, hum, shout, move your body, dance and be free to express whatever you have been suppressing. Once what has been repressed is released, it becomes much easier to experience deep inner stillness and silence.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ: Offerings
bottom of page