top of page

OSHO star Astrology

image2 - Copy (3).jpeg

ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ  - 

Ανάλυση Γενέθλιου Χάρτη

Μια διαλογιστική προσέγγιση της αστρολογίας που φέρνει καθαρότητα και επίγνωση στο εδώ και τώρα. Σε αυτή τη συνεδρία αποκτάς γνώση του γενέθλιου αστρολογικού χάρτη σου και όλων των φυσικών δυνατοτήτων που έχεις κληρονομήσει από τη στιγμή της γέννησης σου. Είναι ένα εργαλείο αυτογνωσίας που σου επιτρέπει να φτάσεις στον πυρήνα της ύπαρξης σου και να ανακαλύψεις την ατομικότητά σου. Όταν δεις και αναγνωρίσεις τα εσωτερικά μοτίβα σου και τα μοναδικά φυσικά χαρίσματά σου, τότε νέες δυνατότητες γίνονται διαθέσιμες για σένα και μπορείς να χαρείς τη ζωή μέσα από το πραγματικό δυναμικό σου.

TRANSFORMING THE PAST   -  Birthday Chart Analysis

A meditative approach of astrology that brings clarity and awareness into the here and now. In this session you get to know about your birthday astrology chart and all your natural potentials inherited since the moment of your birth. It is a tool of self-knowledge that enables you to reach the true core of your being and discover your individuality. Once you see and recognize your inner patterns and your unique innate gifts, new possibilities are available to you and you can enjoy life through the true potential of your being.

image1 - Copy (3).jpeg

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  -

Πλανητικές επιρροές στο εδώ και τώρα

Σε αυτή τη συνεδρία γνωρίζεις τις κινήσεις των πλανητών και πώς μπορεί να επηρεάζουν τη ζωή σου αυτή τη στιγμή και τον επόμενο χρόνο (έτος ή εξάμηνο). Ένας οδηγός που φέρνει φως στο δρόμο σου και σε υποστηρίζει να έχεις αίσθηση κατεύθυνσης, να βρίσκεσαι σε συγχρονισμό με το ρυθμό του σύμπαντος και να απολαμβάνεις αρμονία στη ζωή σου. Επιτρέποντας στη σοφία του σύμπαντος να σε οδηγεί, η ζωή γίνεται πιο εύκολη και ρέει. Δε χρειάζεται να κάνεις κάτι ούτε να προσπαθήσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφεθείς, να ακολουθήσεις την ενέργεια της ζωής και να ανακαλύψεις τις νέες δυνατότητες που γεννιούνται μέσα από το άγνωστο.

EXPLORING THE POSSIBILITIES  -  Planetary Influences here and now

In this session you learn about the planetary movements and how they affect your life at this moment and the time coming (year or semester). Α valuable guide that brings light into your path and supports you to have sense of direction, be in tune with the cosmic rhythm and enjoy harmony in your life. Allowing the wisdom of the universe to guide you, life becomes easier and flowing. You do no need to do anything nor strive. All you need is to let go, move along with the energy of life and explore the new possibilities born through the unknown.   

image0[3308].jpeg

ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ 

Κάθε σχέση είναι μια ευκαιρία για το μεγάλωμά μας. Είναι ένας καθρέφτης που μας βοηθάει να δούμε μέσα από τον άλλον τις δικές μας κρυμμένες ποιότητες και τα εσωτερικά μας μοτίβα. Μέσα από αυτή τη συνεδρία γίνεται συνδυασμός χαρτών και μπορείς να δεις γιατί έχεις καλέσει την κάθε σχέση στη ζωή σου και ποια είναι η δυναμική της. Ένα εργαλείο που φέρνει καθαρότητα και σου δίνει τη δυνατότητα να σχετίζεσαι με επίγνωση είτε πρόκειται για μια ερωτική σχέση, μια φιλία, μια οικογενειακή σχέση είτε για μια συνεργασία.

CONCIOUS RELATING  

Every relationship is an opportunity to grow. It is a mirror that helps us to see through the other person our own hidden qualities and inner patterns. Through this session, we combine the charts and you are able to see why you have invited each relationship into your life and what is the potential. A tool that brings clarity and gives you the chance to connect with awareness either it is a love relationship, a friendship, a family relationship or a co-operation. 

image2 - Copy (2).jpeg

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ

Αυτή η συνεδρία ρίχνει φως σε ένα συγκεκριμένο θέμα που σε απασχολεί και μέσα από την ανάλυση των πλανητικών θέσεων και ενεργειών, σου δείχνει τις δυνατότητες και τις προοπτικές που υπάρχουν σχετικά με αυτό.

Είτε πρόκειται για μια επαγγελματική κίνηση, μια συμφωνία, μια μετακόμιση, μια επένδυση, μια έναρξη ή οτιδήποτε άλλο το οποίο σου φέρνει αγωνία, τώρα έχεις την ευκαιρία να δεις αν είναι χρήσιμο να συμβεί, με ποιον τρόπο και πότε.

CLARITY UPON AN ISSUE 

This session brings light into a particular issue that concerns you and through the analysis of the planetary positions and energies, it shows you the possibilities and potentials on it. 

Either it is a business move, an agreement, an investment, a house moving, a new start or anything else that stresses you, now you have the chance to see whether it is useful to happen, how and when. 

Astrology: Offerings
bottom of page