top of page
image0[3329].jpeg

ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ

Όλοι οι ομαδικοί διαλογισμοί OSHOstar γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom.

OSHO® Active Meditations

Κάθε Τετάρτη στις 8.00 το απόγευμα γίνεται πρακτική μιας τεχνικής OSHO® Ενεργητικού Διαλογισμού, διάρκειας μίας ώρας. Κάθε φορά η τεχνική αλλάζει και με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσεις και να αποκτήσεις εμπειρία στις περισσότερες από τις τεχνικές OSHO® Ενεργητικών Διαλογισμών και να βιώσεις τα ευεργετικά αποτελέσματα της κάθε μίας από αυτές. Μετά την ολοκλήρωση του διαλογισμού δίνεται η δυνατότητα για ερωτήσεις και μοίρασμα με την ομάδα.

Καθοδήγηση : Ajita M.Καστριώτη

Διάρκεια διαλογισμού: 1 ώρα

Διάρκεια γκρουπ: 1 ώρα και 30 λεπτά

Τιμή συμμετοχής : 10€


OSHO® Talk meditation

Κάθε Κυριακή στις 9.00 το πρωί γίνεται σιωπηλός καθιστικός διαλογισμός OSHO® Talk, διάρκειας 45 λεπτών, ακούγοντας ένα ηχητικό απόσπασμα από τις ομιλίες του Osho με ενδιάμεσα κενά σιωπής και μουσική. Ο λόγος του Osho είναι ένα μέσο για να δημιουργήσει ησυχία μέσα μας και να μας δώσει μια γεύση διαλογισμού.

Καθοδήγηση : Ajita M.Καστριώτη

Διάρκεια διαλογισμού: 45 λεπτά

Διάρκεια γκρουπ: 55 λεπτά       

Τιμή συμμετοχής : 7€


OSHO® Evening Meeting Meditation

Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα στις 7.30 το απόγευμα γίνεται o διαλογισμός της Βραδινής Συγκέντρωσης - OSHO® Evening Meeting Meditation, διάρκειας 1 ώρας και 15 λεπτών. Η Βραδινή Συγκέντρωση είναι η στιγμή που ερχόμαστε όλοι μαζί για να χορέψουμε, να γιορτάσουμε και μετά να καθίσουμε σιωπηλοί. Είναι μια σπουδαία εμπειρία που εισερχόμαστε στον εσωτερικό μας χώρο.

Ο διαλογισμός αυτός πραγματοποιείται σε συνεργασία με το κέντρο διαλογισμού OSHO Experience Greece.

Καθοδήγηση: Ajita M.Καστριώτη – Sada Τσατσούλη

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

Τιμή συμμετοχής: 10€


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Όταν δεν κάνεις τίποτα απολύτως – σωματικά, πνευματικά, σε κάθε επίπεδο – όταν όλη η δραστηριότητα έχει σταματήσει και απλά είσαι, απλώς υπάρχεις, αυτό είναι διαλογισμός.» Οsho

Παρόλο που υπάρχουν πολλές τεχνικές διαλογισμού, ο διαλογισμός δεν είναι τεχνική. Ο διαλογισμός είναι παρατήρηση. Παρατήρηση σε οτιδήποτε συμβαίνει μέσα σου - στο σώμα, το μυαλό και τα συναισθήματα - και έξω σου - στον κόσμο γύρω σου - χωρίς αντίδραση ή κριτική. Δίνει τη δυνατότητα να πάρεις απόσταση από το σώμα, το μυαλό και τα συναισθήματα και να βιώσεις την εσωτερική σου ύπαρξη. Επιτρέπει να βγεις από το φλύαρο μυαλό και να βρίσκεσαι  σε φυσική κατάσταση ησυχίας, χαλάρωσης και πληρότητας.

Όπως η συστηματική άσκηση είναι σημαντική για τη φυσική υγεία, ο διαλογισμός είναι σημαντικός για την ψυχική, συναισθηματική και πνευματική υγεία. Επιτρέπει να μεταλλάξεις την αγωνία για το άγνωστο σε δημιουργικότητα και να αρχίσεις να χαίρεσαι τη ζωή ολοκληρωτικά στο εδώ και τώρα.


OSHO® ΕΝΕΡΓΗΤIKOI ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟI

«Οι τεχνικές είναι βοηθητικές γιατί είναι επιστημονικές. Γλυτώνεις από περιττή περιπλάνηση, από περιττό ψάξιμο. Εάν δεν ξέρεις καμία τεχνική, θα σου πάρει πολλές ζωές.» Osho

Για να βοηθήσει το σύγχρονο αναζητητή να φτάσει στην εμπειρία του διαλογισμού, της παρατήρησης και της εσωτερικής ακινησίας πολύ πιο εύκολα και γρήγορα, ο Osho, Ινδός μύστης του 20ου αιώνα, δημιούργησε διάφορες ενεργητικές τεχνικές διαλογισμού. Αυτοί οι διαλογισμοί χρησιμοποιηθήκαν από εκατομμύρια ανθρώπους στoν κόσμο, από τις αρχές του 1970, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Βοηθάνε το σύγχρονο αναζητητή να βιώσει την εμπειρία της εσωτερικής ησυχίας και ακινησίας πολύ πιο γρήγορα από ότι μέσω μιας μακριάς πρακτικής παθητικού καθίσματος.

Έχουν διάρκεια μία ώρα ο καθένας και περιλαμβάνουν από 2 μέχρι 5 στάδια. Έχουν συγκεκριμένη μουσική που υποστηρίζει ενεργειακά τα διάφορα στάδια. Κατά την πρακτική τους μπορείς, ανάλογα την τεχνική, να γελάσεις, να κλάψεις, να φωνάξεις, να κινήσεις το σώμα, να χορέψεις και να εκφράσεις οτιδήποτε είναι καταπιεσμένο μέσα σου. Μόλις απελευθερωθεί ό,τι είναι καταπιεσμένο, γίνεται πολύ πιο εύκολο να βιώσεις την εμπειρία της βαθιάς εσωτερικής ακινησίας και σιωπής.


ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΑ

O διαλογισμός είναι ένα ατομικό ταξίδι. Είτε ξεκινάς τώρα είτε διαλογίζεσαι ήδη, η ομάδα υποστηρίζει αυτό το εσωτερικό ταξίδι. Όπως ακριβώς χορεύεις μόνος σου ή με άλλους στο άκουσμα της μουσικής, έτσι μπορείς να χαρείς το διαλογισμό μόνος σου ή με άλλους που χορεύουν στον ίδιο ρυθμό.

Η ομάδα εμπλουτίζει και υποστηρίζει την ατομική ενέργεια του καθενός. Όταν διαλογίζεσαι με ανθρώπους που έχουν εμπειρία διαλογισμού, δημιουργείται ένα πεδίο που σε φέρνει σε επαφή με τη δική σου εσωτερική δυνατότητα.


MEDITATION GROUPS

All OSHOstar meditation groups are held online via zoom platform.

OSHO® Active Meditations

Every Wednesday at 8.00 in the evening we practice an OSHO® Active Meditation technique lasting one hour. Every time the technique changes and this way you have the opportunity to get familiar with most of OSHO® Active Meditation techniques and experience the beneficial effects of each one of them. After the completion of the meditation there is time for questions and sharing with the group.

Facilitator : Ajita M. Kastrioti

Meditation duration: 1 hour

Group duration : 1 hour 30 minutes

Participation fee : 10€


OSHO® Talk meditation

Every Sunday at 9.00 in the morning there is silent sitting meditation OSHO® Talk, lasting 45 minutes, listening to an audio excerpt from Osho talks with intervals of music and silence. Osho’s talks is a device to create silence inside us and give us a taste of meditation.

Facilitator : Ajita M.Kastrioti

Meditation duration : 45 minutes

Group duration: 55 minutes

Participation fee : 7€


OSHO® Evening Meeting Meditation

Every last Friday of the month at 7.30 in the evening OSHO® Evening Meeting Meditation takes place, lasting one hour and fifteen minutes (1h 15΄). The Evening Meeting is the time when everyone comes together to dance and celebrate and then to sit silently. This is a great experience of getting into the inner space.

This meditation is hosted in co-ordination with OSHO Experience Greece meditation center.

Hosts : Ajita M.Kastrioti – Sada Tsatsouli

Duration : 1 hour 30 minutes

Participation fee : 10€


WHAT IS MEDITATION

“When you are not doing anything at all – bodily, mentally, on any level- when all activity has ceased and you simply are, just being, that’ s what meditation is.” Osho

Although there are many meditation techniques, meditation is not a technique. Meditation is witnessing. Witnessing of whatever happens inside - the body, mind, and emotions - and outside - the world around you - without reaction or judgment. It gives you an opportunity to disidentify from your body, mind, and emotions and experience your inner being. It allows you to step out of the chattering mind and be in a state of silence, relaxation and completion.

Just as regular exercise is essential for your physical health, meditation is essential for your mental, emotional, and spiritual health. It allows you to transform your fear of the unknown and begin enjoying your life fully in the here and now.


OSHO® ACTIVE MEDITATIONS

“Techniques are helpful because they are scientific. You are saved from unnecessary wandering, unnecessary groping. Ιf you don’t know any techniques, you will take many lives.” Osho

Τo help the contemporary seeker reach an experience of meditation, witnessing and inner stillness much easier and faster, Osho, the twentieth century Indian mystic, created several active meditation techniques. These meditations have been used by millions of people around the globe since the early 1970’s with outstanding results. They aid the modern-day seeker to experience inner silence and stillness a lot faster than what can be achieved through a long practice of passive sitting.

They last one hour each and consist of 2 to 5 stages. They come with a specific music that supports energetically the various stages of meditation. While practicing OSHO Active Meditations, according to the technique, you can laugh, cry, hum, shout, move your body, dance and be free to express whatever you have been suppressing. Once what has been repressed is released, it becomes much easier to experience deep inner stillness and silence.


MEDITATION IN GROUP

Meditation is always an individual journey. Either you begin now or you have been meditating already, a group supports this inner journey. Just like dancing alone or with others to the sound of music, this way you can enjoy meditation alone or with others who dance to the same beat.

A group enriches and supports the energy of each individual in it. When you meditate with people who are experienced in meditation, a field is created that brings you in contact with your intrinsic potentiality. 

ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ: Service
bottom of page